Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze kerkelijke gemeente omgaat met persoonsgegevens die ten behoeve van haar erediensten, in het kader van haar kerkelijke activiteiten en in het kader van omzien naar elkaar (betrokkenheid op elkaar en het vormen van een gemeenschap) worden verwerkt. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.


Onze contactgegevens
Naam kerkelijke organisatie: Nederlandse Gereformeerde kerk De Levensbron
Adres: De Schans 4
Postcode/Plaats: 7773 AA Hardenberg
E-mailadres: avg@delevensbron.info; kerkelijkbureau@delevensbron.info.


Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
Ons kerkelijk bureau verzamelt uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw persoonsgegevens worden uitgewisseld onder de eigen gemeenteleden. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie of kerkelijke lidmaatschap gegevens ontvangt, tot geheimhouding verplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook ten aanzien van de werkzaamheden van de predikant. Onze gemeente heeft daartoe beleidsmatige maatregelen getroffen.

Uw persoonsgegevens worden alleen buiten de kerkelijke gemeente gepubliceerd wanneer u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.
Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt na daartoe vooraf verkregen toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

In enkele gevallen heeft de kerk de verwerking van de persoonsgegevens uitbesteed. Voorbeelden hiervan zijn de uitbesteding van de boekhouding en het beheer en onderhoud van de website en softwareapplicaties. Met deze derden, in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel genoemd: verwerker(s), heeft de kerk een verwerkersovereenkomst gesloten.

Contactgegevens binnen de kerkelijke gemeente
De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) neemt passende organisatorische, beleidsmatige en ICT-technische maatregelen, waaronder ook begrepen beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de privacyregels van de AVG. Coördinatie van deze maatregelen wordt gewaarborgd binnen de CBZ door aanwijzing van een contactpersoon die met de ontwikkeling en uitvoering van de verplichtingen van de AVG is belast.


Uw rechten
De AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven u als betrokkene de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

2. Het recht op vergetelheid.
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

3. Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

4. Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

5. Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


De procedure bij een verzoek

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de CBZ (scriba@delevensbron.info). Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad.
De CBZ zal uw verzoek behandelen binnen een redelijke termijn. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de CBZ de termijn verlengen. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De CBZ zal zich inspannen aan uw verzoek te voldoen. Het kan echter voorkomen dat bovengenoemde rechten in conflict zijn met andere privacy-rechten of gerechtvaardigde belangen. Kan om die reden niet aan uw verzoek worden voldaan, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.