Kerkdienst – Ds. H. Bondt | Marslanden

17 januari 2021 14:30 uur

Voor de dienst:
Psalmen voor Nu Psalm 62

The Psalm Project Psalm 62

Welkom, mededelingen
Thema: Blijf altijd bidden
Stilte, votum en groet
Opw. 354 Glorie aan God (ondertiteling aanzetten)

Gebed
Gewone Catechismus 31 – 33
Schriftlezing Romeinen 12,2 en Kolossenzen 4,2 en Efeziërs 6,18
Ps. 115,1.2.5.8

Verkondiging
NLB 864,1.3 Laat ons de Heer lofzingen

Geloofsbelijdenis met LB 340b Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en voorbeden
Collecten
GK 234 Als je bidt zal Hij je geven

Zegen
Na de dienst: Improvisatie over Psalm 42

Ga terug naar agendaoverzicht